นายมงคล ดอนประจง

นายมงคล ดอนประจง
Mr. Mongkol Donprajong

มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนท่าบ่อ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม