นายอนุสรณ์ แสนทวี

นายอนุสรณ์ แสนทวี
Mr. Anusorn Santawee

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างไฟฟ้ากำลัง
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ตำแหน่ง: พนักงานช่างเทคนิค
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม