นายมนัสสฤษฎ์ พิริยะสุทธิ์

นายมนัสสฤษฎ์ พิริยะสุทธิ์
Mr. Manatsarit Piriyasut

ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม