ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี

ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี
Asst. Prof. Mallika Chantarangsee

วท.ด. ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์