ผศ.ดร.ปิโยรส หงษาชาติ

ผศ.ดร.ปิโยรส หงษาชาติ
Asst. Prof. Piyorot Hongsachart

วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์