ผศ.ดร.นุชนาฏ ผลเกิด

ผศ.ดร.นุชนาฏ ผลเกิด
Asst. Prof. Nutchanat Phonkerd

ปร.ด. เคมีอินทรีย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์