อ.อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล

อ.อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล
Mr. Ayuwat Thanasate-angkool

วท.ม. Environmental Management
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์