นางอารีย์ อินเสาร์

นางอารีย์ อินเสาร์
Mrs. Aree Insao

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา