ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ

ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ
Asst. Prof. Kitiyaporn Pongpratead

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์