นายยุบล ทับเปลี่ยน

นายยุบล ทับเปลี่ยน
Mr. Yubon Tabplian

มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนถ่อนวิทยา
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม