อ.อุษณีย์ ตันสูงเนิน

อ.อุษณีย์ ตันสูงเนิน
Miss Ussanee Tunsungnain

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์