นายสิทธิกร ระวาดชิด

นายสิทธิกร ระวาดชิด
Mr. Sittikorn Rawadchit

มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม