นางสาวสุภณิดา ศรีวิสุทธิชัย

นางสาวสุภณิดา ศรีวิสุทธิชัย
Miss Supanida Sriwisutthichai

วิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา