นางสาววรรณิศา ชารีมุ้ย

นางสาววรรณิศา ชารีมุ้ย
Miss Wannisa Chareemuy

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา