อ.ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

อ.ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์
Lecturer Paramaporn Weeraphan

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์