ผศ.ดร.รัชต โปชยะวณิช

ผศ.ดร.รัชต โปชยะวณิช
Asst. Prof. Ratchata Phochayavanich

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์