ผศ.ดร.ศุภชัย สมเพ็ชร

ผศ.ดร.ศุภชัย สมเพ็ชร
Asst. Prof. Supachai Sompech

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วัสดุศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์