รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล
Assoc. Prof. Chayada Surawanitkun

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์