อ.ภีชญา จงอุดมการณ์

อ.ภีชญา จงอุดมการณ์
Miss Peachaya Jongudomkarn

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์