อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์
Miss Apiradee Mingwong

นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์