นายนิคม ศรีหาธาตุ

นายนิคม ศรีหาธาตุ
Mr. Nikhom Srihathat

มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม