นายสายัณห์ บุญกัณฑ์

นายสายัณห์ บุญกัณฑ์
Mr. Sayan Bunkan

ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม