รศ.ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์

รศ.ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์
Assoc. Prof. Dr. Weerayuth Supiwong

Doctor of Philosophy Biology
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์