นางสาวจิราธร บึงลี

นางสาวจิราธร บึงลี
Miss Jirathorn Buenglee

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาการปรึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยา
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา
เบอร์ภายใน:49875