นายอัถพล หลาวเหล็ก

นายอัถพล หลาวเหล็ก
Mr. Oatthaphon Laolek

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา