อ.จักรวาล กลีบบัว

อ.จักรวาล กลีบบัว
Mr. Chakkawan Glebbua

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์