ผศ.ดามร คำไตรย์

ผศ.ดามร คำไตรย์
Asst. Prof. Damorn Kumtrai

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์