อ.ดารณี แสงนิล

อ.ดารณี แสงนิล
Miss Daranee Saengnil

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์