อ.บัณฑิต ขวาโยธา

อ.บัณฑิต ขวาโยธา
Mr. Bandit Khwayota

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์