อ.เพิ่ม หลวงแก้ว

อ.เพิ่ม หลวงแก้ว
Mr. Pherm Luangkaew

นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์