นายสราวุธ โคตรชมภู

นายสราวุธ โคตรชมภู
Mr. Sarawut Khotchomphoo

มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม