นางสาวรัชนีวรรณ คำภา

นางสาวรัชนีวรรณ คำภา
Miss Ratchaneewan Khampha

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตำแหน่ง: พยาบาล
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา