อ.ดร.อรพรรณ ปางแก้ว

อ.ดร.อรพรรณ ปางแก้ว
Lecturer Orapan Pangkaew

Doctor of Philosophy Law
Banaras Hindu University
ตำแหน่ง: อาจารย์
สังกัด: สาขาวิชานิติศาสตร์