นายปิยวัฒน์ ถึงปัดชา

นายปิยวัฒน์ ถึงปัดชา
Mr. Piyawat Tungpadcha

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา