นายภูวดล วงษ์แก้ว

นายภูวดล วงษ์แก้ว
Mr. Puwadon Wongdaew

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: สถาปนิก
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม