นายสุดใจ นามรส

นายสุดใจ นามรส
Mr. Sudjai Namrot

ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม