นายสมบัติ ภูตานันท์

นายสมบัติ ภูตานันท์
Mr. Sombat Phutanan

มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
ตำแหน่ง: คนงาน
สังกัด: งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม