คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไหว้ครู ประจำปี 63